Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Nabór na wolne stanowisko - Kierownik zespołu ds Rodzinnej Pieczy Zastepczej

Utworzono dnia 11.10.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze:
Kierownik  Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
ul. Skarbowa 1


1.  Wymagania niezbędne:
 

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, zarządzanie
 2. posiada 5 letni staż w pracy z dzieckiem i rodziną;
 3. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;
 6. znajomość przepisów z zakresu:
  1.    ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych do ustawy,
  2. ustawy o pomocy społecznej,
  3. ustawy o samorządzie powiatowym,
  4. ustawy o ochronie danych osobowych,
  5. kodeksu postępowania administracyjnego,
  6. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 2. doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi,
 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność,
 6. bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu;
 7. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 8. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 9. umiejętność interpretowania przepisów;
 10. umiejętność pracy pod presją czasu;
 11. kreatywność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)

2) dokonywanie w imieniu organizatora rodzinnej pieczy, w konsultacji z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka, oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;

3) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

4) nadzorowanie pracy koordynatorów pieczy zastępczej i osób bezpośrednio współpracujących z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka;

5) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych, losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

6) przedstawianie Zastępcy Dyrektora opinii dotyczących zasadności przyznawania dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, kosztów związanych z wystąpieniem  zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo, środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego oraz innych świadczeń wynikających z ustawy;

7) koordynowanie procesem naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;

8) koordynowanie organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;

9) koordynowanie organizowania szkoleń dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji pod kątem ich potrzeb;

 1.  

11) koordynowanie prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną

12) podpisywanie korespondencji wewnętrznej oraz parafowanie korespondencji zewnętrznej przed przedłożeniem do podpisu Dyrektorowi.

        Kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

        W czasie nieobecności Kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej jego obowiązki           przejmuje Zastępca Dyrektora.

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) i list motywacyjny;
 2. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły);

 

 1. dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. kopie świadectw pracy;
 6. inne dokumenty.       

  

Inne informacje
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

„Działając na podstawie art.13.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L 2016.119.1, wobec uzyskania od Pani/Pana danych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Dane administratora danych (ADO) – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PCPR w Stargardzie.
 2. Cel przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji.
 3. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/ Pan odrębnie poinformowana/y.
 4. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Zespołu Organizacyjnego, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
 5. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną i przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
 6. ADO informuje jednocześnie , iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Ochrony danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazywanych danych osobowych z RODO.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie pocztą lub osobiście
  w siedzibie przy ul. Andersa 14, 73-110 Stargard  z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko:  KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”  w terminie do 21.10.2022r. do godz.15.00. Oferty , które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia 01.11.2022r.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej PCPR Stargard.

Kandydaci  spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne po upowszechnieniu informacji o wyniku naboru podlegają zniszczeniu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2022r. przekroczył 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem  telefonu  915784579.

                                                                                                         

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 11.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny