Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

UWAGA ZMIANY - w świadczeniu wychowawczym w 2022 r.

Utworzono dnia 12.01.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie informuje, że dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) na dzieci umieszczone w pieczy zstępczej od dnia 1 stycznia 2022 r. zastąpiony zostaje przez świadczenie wychowawcze 500+.

 

TO OZNACZA, ŻE:

 1. Aktualne decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywały do dnia 31 maja 2022 r. i świadczenie będzie wypłacane przez PCPR do dnia 31 maja 2022 r.
 2. Decyzje przyznające świadczenie, wygasają z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2022 r.
 3. Aby kontynuować pobieranie świadczenia w miesiącu czerwcu 2022 r. i kolejnych miesiącach, należy złożyć nowe wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Wnioski do ZUS składane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS na formularzu SW-O.
 5. Elektroniczne wnioski o przyznanie świadczenia 500+ na okres od 1 czerwca 2022 r. należy składać do ZUS w terminie od 1 lutego 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.
 6. Do złożenia wniosku niezbędne jest m.in. zaświadczenie z PCPR (do odebrania w formie papierowej), które należy dołączyć w formie elektronicznej do kompletu wniosku.
 7. ZUS ustali prawo do świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r.
 8. Jeśli ZUS wezwie do poprawy lub uzupełnienia wniosku, należy zrobić to w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania ZUS, gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nierozpatrzenie wniosku.
 9. W przypadku złożenia wniosku bez załączników i niedostarczenia ich w wyznaczonym przez ZUS czasie, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
 10. ZUS wypłaca świadczenie w formie bezgotówkowej na wskazany numer rachunku płatniczego.
 11. Jeśli nowy, elektroniczny wniosek zostanie złożony w ZUS najpóźniej do dnia 30 kwietnia – ustalenie prawa i wypłata nastąpią do dnia 30 czerwca, jeśli złożony zostanie w majuustalenie prawa i wypłata nastąpi do 31 lipca, jeśli złożony w czerwcu – do dnia 31 sierpnia. Wnioski złożone w lipcu spowodują ustalenie prawa i wypłatę do dnia 30 września a złożone w sierpniu – do dnia 31 października.

 

Powyższe podyktowane jest wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, wnioski o ustalenie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego złożone przed dniem 1 stycznia 2022 r., procedowane są wg przepisów dotychczasowych. Art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej stanowi, że z dniem 1 czerwca 2022 r. tracą moc wszystkie decyzje na mocy których przyznano prawo do dodatku wychowawczego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy, rodziny zastępcze powinny zostać poinformowane o konieczności ubiegania się o świadczenie wychowawcze od 1 czerwca 2022 r. na nowych zasadach.

 

WAŻNE:

OD 1 CZERWCA 2022 r. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) NA DZIECI UMIESZCZONE W PIECZY ZASTĘPCZEJ BĘDZIE REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ ZUS NA PODSTAWIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZĄ – PRZEZ PUE ZUS NA FORMULARZU SW-O.

 

Świadczenie wychowawcze 500+ na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych od dnia 1 stycznia 2022 r. realizowane będzie w całości na nowych zasadach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Szczegółowe informacje: na stronie ZUSu

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 182

W poprzednim tygodniu: 445

W tym miesiącu: 379

W poprzednim miesiącu: 1818

Wszystkich: 60309