Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Plan Pracy

PLAN PRACY na 2024 r.

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Stargardzie

 


 

 

L.p. zadania

Zadanie

Termin Realizacji

Odpowiedzialność

 1.  

Posiedzenie Rady

 

1 raz w kwartale

 

-  na wniosek przewodniczącego

- na wniosek co najmniej połowy członków prezydium Rady

- na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

 

Przypomnienie: PCPR

Obecność: Członkowie Rady

 

 1.  

Wystąpienie do dyr. PCPR o stworzenie zakładki dla Rady na stronie internetowej PCPR

I kwartał

Prezydium Rady

 1.  

Zamieszczenie informacji o Radzie oraz danych kontaktowych na stronie internetowej

I kwartał

Osoba wskazana przez PCPR

 1.  

Zamieszczenie Regulaminu i rocznego planu pracy na stronie internetowej

I kwartał

Osoba wskazana przez PCPR

 1.  

Ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

I kwartał

Rada
 1.  

Dzień Otwarty Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

II kwartał

Rada

 1.  

Zaopiniowanie dokumentów: Ocena działalności WTZ w Powiecie Stargardzkim w 2023 r. oraz Informacja z realizacji Powiatowego programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim w 2023 r.

II kwartał

Rada

 1.  

Spotkanie/wizyta  w wybranej organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych w Stargardzie

III kwartał

 

Przedstawiciele Rady

 1.  

Zaopiniowanie weryfikacji dokumentu: Tryb postępowania i szczegółowe zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

IV kwartał

 

Rada

 1.  

Stworzenie prezentacji promującej Radę

IV kwartał

Prezydium Rady

 1.  

Uchwalenie planu działania na 2025 r.

IV kwartał

Przygotowanie -Prezydium Rady

Uchwalenie - Rada

 1.  

Współpraca z PCPR, zgłaszaniepotrzeb i oczekiwań środowisk osób niepełnosprawnych

Cały rok – na posiedzeniach Rady

Rada

 1.  

Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

Wszystkie kwartały

Rada

 1.  

Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie kwartały

Rada

 1.  

Opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez Radę Powiatu, które zawierają zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych

Wszystkie kwartały

Rada

 1.  

Wymiana informacji na temat wydarzeń organizowanych przez organizacje i instytucje, których przedstawiciele zasiadają w Radzie

Każdorazowo na spotkaniu Rady

Członkowie Rady

 1.  

Promowanie programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami w tym w szczególności PFRON

Cały rok

Członkowie Rady na spotkaniach w stowarzyszeniach własnych oraz na spotkaniach organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami

 1.  

Współpraca z koordynatorem ds. dostępności w Starostwie Powiatowym i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wszystkie kwartały - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

Rada

 1.  

Inspirowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności obiektów, szczególnie użyteczności publicznej, dla osób z niepełnosprawnościami

Wszystkie kwartały - w przypadku zaistnienia/zauważenia takiej potrzeby

Rada

 1.  

Wskazywanie potrzeby tworzenia nowych miejsc postojowych/parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie kwartały - w przypadku zaistnienia/zauważenia takiej potrzeby

Rada

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny