Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Regulamin organizacji i pracy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 7/2023

Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Stargardzie

z dnia 19 grudnia 2023 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i pracy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

Na podstawie art. 44b, art. 44c Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U.2003 nr 62, poz. 560) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się Regulamin Organizacji i pracy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza  Przewodniczącemu Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Lucyna Wróblewska

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 7/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady oraz tryb działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej Radą.

 

 1. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie i zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2023 poz. 100 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U.2003 nr 62, poz. 560). Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.

 

 1. Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

2.1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2.2. opiniowanie projektów powiatowych programów w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

2.3. ocena realizacji programów,

2.4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Stargardzkiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w określonych sprawach.

 

 1. Na posiedzenia Rady, na których omawiane będą w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie.
 2. Na wniosek organizacji społecznych, a w szczególności organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zainteresowanych udziałem w posiedzeniach Rady, właściwej ze względu na zasięg ich działania, organizacje te powiadamiane są o terminach i przedmiocie posiedzeń Rady.

 

 1. Rada składa się z 5 osób, powołanych przez Starostę Powiatu Stargardzkiego, spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Stargardzkiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.  Kadencja Rady trwa 4 lata.

 

 1. Członek Rady może zostać odwołany przez Starostę Stargardzkiego :
 1. na swój wniosek,
 2. na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 3. na wniosek Starosty Stargardzkiego, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

 

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady jest wybierany na okres jednego roku.
  1. Na wniosek przewodniczącego, Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego oraz sekretarza na okres jednego roku.
  2. Wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza dokonuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
  3. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium Rady.
  4. W przypadku zmian w składzie osobowym Rady lub prezydium w czasie trwania kadencji, kadencja nowo powołanych osób kończy się wraz z upływem kadencji Rady lub prezydium.

 

 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący.

 

 1. Przewodniczący Rady w szczególności:
 1. ustala przedmiot i termin posiedzeń Rady
 2.  przewodniczy posiedzeniom Rady oraz posiedzeniom jej prezydium
 3. reprezentuje Radę w stosunku do innych organów i instytucji
 4. zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów oraz instytucji niereprezentowanych w Radzie
 5. inicjuje i organizuje prace Rady.

 

 1. Posiedzenia Prezydium Rady zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby. Prezydium Rady w szczególności:
  1. wykonuje zadania Rady w okresie między jej posiedzeniami
  2. opracowuje i przedstawia na posiedzeniu Rady projekty planów pracy Rady
  3. przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności Rady
  4. powierza zadania stałym lub doraźnym zespołom problemowym.

 

 1. Rada wyraża swoje opinie w sprawach należących do zakresu jej działania w formie uchwały lub odpowiedniego postanowienia w protokole. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

 1. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowania nad uchwałami i wnioskami są jawne. Na wniosek członka Rady przewodniczący zarządza głosowania tajne.

 

 

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący:
 1. z własnej inicjatywy:
 2. na wniosek co najmniej połowy członków prezydium Rady
 3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

 

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 13, pkt 2 oraz 3 przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

 1. Obsługą organizacyjną oraz kancelaryjną Rady zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

 

 

 1. W sytuacji konieczności pilnego wyrażenia opinii oraz podjęcia uchwały pomiędzy posiedzeniami Rady, obieg dokumentów pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a Radą odbywa się drogą mailową, a członkowie Rady są obowiązani do przesłania swojej opinii do dedykowanego pracownika PCPR oraz do wiadomości przewodniczącego Rady.

 

 1. Regulamin jest uchwalany przez Radę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. Zmiany regulaminu wymagają podjęcia stosownej uchwały Rady.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia przez Radę.

 

Przewodnicząca

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Lucyna Wróblewska

Facebook

Telefony alarmowe

Infolinie

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

 

zdjęcie przedstawia flagę Ukrainy