Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Program wyrównywania różnic między regionami

Wnioski należy składać
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1
lub drogą pocztową

w terminie do dnia 16 lutego 2024 r.

Załączniki do wniosku należy składać w dwóch egzemplarzach.


Kontakt telefoniczny w sprawie programu: 91 48 04 907 


 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2024 roku
finansowany ze środków PFRON

 

Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

FORMY WSPARCIA, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE w 2024 r.:

 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnymporuszaniasię i komunikowania,
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych,
 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 • Obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osóbniepełnosprawnych 

ADRESACI POMOCY DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW:

 • Obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
 • Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • Obszar D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 • Obszar F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 • Obszar G – powiaty,

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

 • Obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się ikomunikowania,
 • Obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • Obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 351.500,00 zł dla autobusów,
 • Obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,
 • Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
 • w przypadku Obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:

 • Obszar B - gminy, powiaty - 35% dofinansowanie, 65% wkład własny, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy - 55 % dofinansowanie, 45% wkład własny,
 • Obszar C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe - 70% dofinansowanie, 30% wkład własny,
 • Obszar D - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez:organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty - 85%dofinansowanie, 15% wkład własny, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej - 95% dofinansowanie, 5% wkład własny,
 • Obszar E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe, wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 • Obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
 • Obszar G - powiaty - 50%.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

 • Obszar B - Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem
  w szczególności obejmuje:
 1. w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się:

  budowę lub modernizację pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku, dostawę, zakup i montaż:
 • podnośnika,
 • platformy schodowej,
 • transportera schodowego,
 • windy przyściennej,
 • innych urządzeń do transportu pionowego

  dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim, przystosowanie drzwi:
   
 • zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm,
 • zakup i montaż drzwi przesuwnych,

  przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych, dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne – w przypadkach, gdy ze względów technicznych korzystne jest ich takie usytuowanie;
   
 1. w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się:

  zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w salach wykładowych, zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną, oznakowanie wyposażenia lokali i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla, różnym kolorem lub fakturą, zakup i montaż pętli induktofonicznej, sprzętu i programów komputerowych służących komunikowaniu się, zakup i montaż wzmacniacza do telefonu.
   
 • Obszar C - Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach robót adaptacyjnych obiektu spółdzielni obejmuje
  w szczególności:
 1. w zakresie likwidacji barier w poruszaniu się:

budowę lub modernizację pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku, a także wydzielenie miejsc postojowych
dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, dostawę, zakup i montaż:

 • podnośnika,
 • platformy schodowej,
 • transportera schodowego,
 • windy przyściennej,
 • innych urządzeń do transportu pionowego,

dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim, przystosowanie drzwi:

 • zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm,
 • zakup i montaż drzwi przesuwnych,

przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych, dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne – w przypadkach, gdy ze względów technicznych korzystne jest ich takie usytuowanie;

 1. w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się:

zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w pomieszczeniach spółdzielni dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w pomieszczeniach spółdzielni,
zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,
oznakowanie wyposażenia lokali i ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla, różnym kolorem lub fakturą.
zakup i montaż pętli induktofonicznej, sprzętu i programów komputerowych służących komunikowaniu się, zakup i montaż wzmacniacza do telefonu;

 1. inne roboty adaptacyjne na terenie obiektu spółdzielni uzasadnione potrzebami niepełnosprawnych pracowników.
   
 • Obszar D - Dofinansowaniem objęty jest zakup następujących, fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych:

samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi;
autobusów 10-cio i więcej miejscowych, niskopodłogowych lub wyposażonych następnie w windę, podjazd albo inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, zwanych dalej „autobusami”, lub przystosowanie posiadanych przez projektodawców pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy, podjazdu lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).

 • Obszar F - prace adaptacyjne, remontowe, modernizację lub rozbudowę obiektu oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
   
 • Obszar G -  Przy udzielaniu dofinansowań ze środków otrzymanych w ramach obszaru G programu powiat stosuje odpowiednio postanowienia art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 26g, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio akty wykonawcze do wyżej wymienionej ustawy.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Procedury
  Utworzono dnia 04.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Kierunki 2023
  Utworzono dnia 04.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Kierunki 2023

 • wniosek
  Utworzono dnia 04.01.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 • Załącznik 1 do procedur Zasady B C D F G
  Utworzono dnia 02.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Załącznik 1 do procedur Zasady B C D F G

 • Program wyrownywania roznic miedzy regionami III
  Utworzono dnia 02.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Program wyrównywania różnic miedzy regionami III

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny