Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

ustawa o pomocy społecznej

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Organizowanie wsparcia oraz świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie reguluje ustawa z dnia 12 marca 2014 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie wysokość pomocy pieniężnej naliczana jest wg. stawek podanych w procentach od kwoty podstawy 1 763 zł. W zależności od rodzaju opuszczanej placówki i okresu przebywania w niej.

 

Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie ustala się w wysokości 100, 200, 300 i 400 % kwoty podstawy.

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi 30 % kwoty podstawy.

 

Pomoc na zagospodarowanie rzeczowe ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % kwoty podstawy. W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc przysługuje w wysokości 300 % podstawy.

 

WAŻNE !!!!

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki jest uzależniona od kryterium dochodowego. Powyższe pomoce przysługują, w przypadku:

  • osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samodzielnie gospodarującą,

  • osoby wspólnie gospodarującej z rodziną nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie naukiwychowankom usamodzielniającym się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki, natomiast pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny