Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków, którzy od 1 stycznia 2012 r. opuszczali rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy osobie umieszczonej w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu - opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”:

1) przyznaje się pomoc na:

  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie;
2) udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia.

 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniania składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

 

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

 

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

 

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 566 zł miesięcznie. Przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc przysługuje bez względu na dochód wychowanka.

 

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana w kwocie nie niższej niż 1 695,00 zł. W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje pomoc w wysokości nie niższej niż 3 390,00 zł.

 

WAŻNE !!!!

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200,00 zł i przysługuje do 26 roku życia.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 730,00 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

nie mniej niż 
7 458,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

nie mniej niż
3 730,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

nie mniej niż
1 865,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej niż przez okres roku.

 

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny