Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Zakres działania

Zasadniczym celem działania Centrum jest niesienie pomocy rodzinie w trudnych momentach jej rozwoju i funkcjonowania oraz scalanie i koordynacja działań różnych podmiotów w tym zakresie. Tak więc zgodnie z ustawowymi założeniami, głównym podmiotem polityki społecznej na poziomie samorządu powiatowego jest rodzina i tym samym potrzeby rodzin wyznacza zakres treściowy zadań, programów i form działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. Wypełnianie tych zadań i roli, jaką w tym względzie przypisano Centrum, jest szczególnie odpowiedzialne i trudne, gdyż wymaga diagnozowania nowych metod rozwiązywania problemów społecznych.

 

Zadania szczegółowe zdefiniowały ustawy i do zadań tych należy:

1) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem w domu pomocy społecznej,

2) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do ośrodków interwencji kryzysowej oraz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz podejmowanie działań zmierzających do efektywnego dysponowania miejscami w tych placówkach,

3) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej w zakresie indywidualnego programu integracji,

5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej w zakresie interwencji kryzysowej,

6) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

7) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych,

8) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i przyznawaniem pomocy osobom usamodzielnianym, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

10) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w tym specjalistycznego poradnictwa i grup wsparcia,

11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny domy dziecka, rodzinom pomocowym,

12) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem:

a) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w tym zawieranie i wykonywanie porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5 i 6 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

13) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich oraz diagnozy psychofizycznej,

14) opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczne limity rodzin zastępczych zawodowych,

15) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodziny dom dziecka,

16) prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem należności z tytułu:

a) nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych,

b) opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

c) opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,

17) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

18) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania społecznych skutków niepełnosprawności, w tym opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, jak również współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,

19) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów dotyczących dofinansowania:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

d) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz prowadzonych przez nie zajęć klubowych,

e) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

20) wykonywanie powierzonych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej prowadzonych przez powiat oraz przez inne podmioty, wykonujące zadania z tego zakresu na zlecenie powiatu,

21) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wychowanków pieczy zastępczej,

22) zarządzanie powierzonym zasobem nieruchomości powiatu,

23) realizacja projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków Unii Europejskiej,

24) organizowanie szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej w zakresie standardów świadczonych przez nie usług.

Facebook

Telefony alarmowe

Infolinie

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

 

zdjęcie przedstawia flagę Ukrainy