Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Zgoda na przetwarzanie danych - RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne są poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Stargardzie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 4804909, fax: 91 4804901. Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Marczewska, z którą można kontaktować się e-mailowo: ido.stargard@gmail.com lub w PCPR w Stargardzie (ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard ).

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej
 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane w celu przyznania określonej pomocy będą przechowywane przez okres obowiązywania decyzji administracyjnej, a po jej upływie przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikających z przepisów szczególnych np. podatkowych, rachunkowych) natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłaniu ich innemu administratorowi;
 6. do usunięcia danych tzw. Prawo do bycia zapomnianym;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. wniesienia skargi do polskiego organu lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą;
 9. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu PCPR w Stargardzie: banki, operatorzy pocztowi, firmy archiwizujące dokumenty oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Sądy).

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Facebook

Telefony alarmowe

Infolinie

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

 

zdjęcie przedstawia flagę Ukrainy