Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie www.pcprstargard.pl oraz BIP www.pcprstargard.pl/bip

Strona internetowa oraz BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data publikacji: 25.02.2021 r.
Data ostatniej aktualizacji strony interntowej: 31.03.2024 r.
Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 31.03.2024 r.

 

 

Ułatwienia na stronie internetowej i BIP:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery)
  • możliwość powiększania wielkości liter

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Konrad Stelmach, dofinansowania3@pcprstargard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 91 48 04 907. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.bip.brpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Stargardzie na parterze w części „C” budynku.

Wejście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się od ulicy Ks. Bogusława IV (wejście „A”) oraz od ulicy Skarbowej (wejście „B”).

Wejście do budynku dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) znajduję się przy wejściu „B” od ulicy Skarbowej.

Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek, który umożliwia poinformowanie Ochrony Urzędu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej.

Parking w okolicach budynku jest ogólnodostępny, wyznaczone są również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku są naklejki w alfabecie Braille’a, są umieszczone tablice kontrastowe.

 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą realizować sprawy w Centrum przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Centrum. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego

 

Dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego konieczne jest powiadomienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Centrum, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazane metody komunikowania się(PJM, SJM,SKOGN), krótki opis sprawy do załatwienia w Centrum, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 

 

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny