Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji, zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  • Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Występują potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności oraz ułatwi to osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z oryginałem dowglądu.
  2. Dokumenty w zależności od potrzeb, potwierdzające zasadność dofinansowania bariery.
  3. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej
  4. (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel   ustawowy) – oryginał do wglądu.
  5. Zaświadczenie o zameldowaniu lub kopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu.
  6. Fakturę Pro – forma, kosztorys likwidacji barier w komunikowaniu się.

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu można pobrać - WNIOSKI DO POBRANIA - REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny