Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego pod warunkiem, że:

1. Posiada aktualne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 • o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym, lekkim;
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 • o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
 • o grupie inwalidzkiej.

2. Zostanie skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje;

3. W roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;

4. Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ogólnopolski rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych znajduje się na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mpips.gov.pl);

5. Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie;

6. Złoży oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów;

Aby otrzymać dofinansowanie przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku, nie powinien przekroczyć kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

7. Zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia, sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące prze datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod opieką obecnie się znajduje.

 

Możliwie jest otrzymanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że:

 • W zaleceniach lekarza wskazana będzie konieczna obecność opiekuna na turnusie;
 • Opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie;
 • Opiekunem nie może być osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby;
 • Opiekun ukończył 18 lat, albo ukończył lat 16 i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

 • 30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z  jego oryginałem do wglądu.
 • Zaświadczenie ze szkoły – w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej.

 

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednaj niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu zobowiązana jest do poinformowania PCPR w Stargardzie Szczecińskim o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego można pobrać - WNIOSKI DO POBRANIA - REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny