Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

 

Przez bariery techniczne należy rozumieć bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie  i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Polega ona na dostosowaniu posiadanego urządzenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ( w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecii młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
  2. Występują potrzeby w tym zakresie, wynikające z niepełnosprawności oraz ułatwi to osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność wraz z oryginałem do wglądu
  2. Dokumenty w zależności od potrzeb, potwierdzające zasadność dofinansowania bariery,
  3. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) – oryginał do wglądu,
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania lub zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym likwidowana będzie bariera techniczna wraz zoryginałem do wglądu,
  5. Zaświadczenie o zameldowaniu lub kopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu,
  6. Kosztorys przedwstępny (materiał, sprzęt, wyposażenie, robocizna itp. ) likwidacji barier technicznych.

 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych można pobrać - WNIOSKI DO POBRANIA - REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny