Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby (w tym małoletnie), które spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności.
  2. Rodzaj ich niepełnosprawności sprawia, że mają trudności w poruszaniu się.
  3. Są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują na likwidację barier architektonicznych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest również fakt, że ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

Ile wynosi dofinansowanie:

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Składanie wniosków:

Wnioski składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 
73-110 Stargard, w godz. od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, pokój nr 015.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię aktualnego orzeczenia określającego niepełnosprawność  wraz z  oryginałemdo wglądu,
  2. Dokumenty w zależności od potrzeb, potwierdzające zasadność dofinansowania bariery,
  3. Dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. opiekun prawny, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy) – oryginał do wglądu,
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do mieszkania, zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego (o ile dotyczy), w którym likwidowana będzie bariera architektoniczna wraz z oryginałem do wglądu,
  5. Zaświadczenie o zameldowaniu lub kopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu,
  6. Kosztorys przedwstępny (materiał, sprzęt, wyposażenie,  robocizna itp. ) likwidacji barier  architektonicznych.

 

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych można pobrać - WNIOSKI DO POBRANIA - REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny