Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie

Niebieska Karta

„NIEBIESKA KARTA”

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Do podejmowania działań związanych z procedurą „Niebieskie Karty” zobowiązani są przedstawiciele następujących służb:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • policji;
  • oświaty;
  • ochrony zdrowia.

„Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lud w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie” (Art. 9d, ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy).

Przedstawiciele wyżej wymienionych służb informację o podjętych działaniach w ramach realizowania procedury „Niebieskie Karty” przekazują przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego działającego przy ośrodkach pomocy społecznej.

W przypadku gdy ofiarą przemocy domowej jest dziecko, czynności związane z realizowaniem procedury „Niebieskie Karty” przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Jeśli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej, tj. wstępny (dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu.

Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

 

Jak wypełnia się formularz „Niebieskiej Karty”?:

Niebieska Karta – część A - wypełniania jest w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub bez jej udziału jeśli nawiązanie z nią bezpośredniego kontaktu jest niemożliwe.

Niebieska Karta – część B – zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i przekazuje się ją osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Tej części nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy domowej.

Niebieska Karta – część C – wypełniana jest na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej działających przy ośrodku pomocy społecznej w obecności zaproszonej osoby – ofiary przemocy domowej.

Niebieska Karta – część D -  wypełniana jest na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej działających przy ośrodku pomocy społecznej w obecności zaproszonej osoby – sprawcy przemocy domowej.

Zapraszamy na Nasz Facebook: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Pomoc Ukrainie

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny